Đăng Nhập
  
 Bảng vàng thành tích

- Giải nhì toàn đoàn môn cờ vua các nhóm tuổi thành phố Nha Trang - 2017
(1HCV,1HCB,6HCD)

- Giải ba tam ca tiếng hát học đường (2013)

- Giải nhất và giải ba Olympic tiếng Anh cấp tỉnh năm 2013

- Giải khuyến khích giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố 2013

-  Trường chuẩn Quốc Gia (2017)

  
 Gallery
  
 Thông báo
Viết bài xây dựng Website: Thầy cô và các em học sinh gửi bài theo đia chỉ mail: thehieunt@yahoo.com. đt: 01654.977.799
  
 Lượt truy cập
  
 GIẢI TRÍ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

  
      
 Tin mới
Giáo dục tiểu học
  
  
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 CẤP TRƯỜNG- Toán , Tiếng Việt, Khoa học , Lịch sử-Địa lý
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 CẤP TRƯỜNG
Năm học 2012-2013
Môn thi: Toán , Tiếng Việt, Khoa học , Lịch sử-Địa lý
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 1
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 CẤP TRƯỜNG
Năm học 2012-2013
Môn thi: Toán , Tiếng Việt, Khoa học , Lịch sử-Địa lý
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài ngay trên trang đề thi)
Tổng số điểm (bằng số, bằng chữ)
I/ Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Caâu 1: Nhöõng thay ñoåi trong xaõ hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX laø.
A.Boä maùy cai trò thuoäc ñòa ñöôïc hình thaønh
B.Thaønh thò phaùt trieån buoân baùn ñöôïc môû roäng
C.Caùc giai caáp, taàng lôùp môùi hình thaønh beân caïnh söï toàn taïi cuûa caùc giai caáp cuõ
D.Taát caû caùc yù treân
Câu 2 : Trong các chất sau, chất nào là hỗn hợp?
A. Nước xà phòng B. đường hòa tan trong dấm
C. rượu pha với nước D. dầu ăn và nước
Câu 3: Trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Quốc Mĩ,ở Nha Trang chiến khu đóng ở đâu?
- Thời gian kháng chiến chống Pháp,chiến khu đóng ở:.....................................
- Thời gian kháng chiến chống Mĩ,chiến khu đóng ở:........................................
Câu 4: ( 5 điểm ) Phần đất liền của nước ta tiếp giáp với những nước nào?
A. Cam-pu-chia, Thái Lan, Lào
B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
C. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
D. Trung Quốc, Thái lan, Cam- pu-chia.

Câu5: 75% của một số là 360. Vậy của số đó là:
A. 120 B. 90 C. 80 D. 100
Câu 6: Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Hỏi số còn lại bằng bao nhiêu?
A. 77,7 B. 44,1 C. 33,1 D. 34,1
Câu 7 : Diện tích hình tam giác ACD = 52cm2 ; cạnh BC = 32 cm ; CD = 4 cm (như hình vẽ). Diện tích hình tam giác ABC là:
A. 208 cm2 A
B. 468 cm2
C. 416 cm2:
D. 128 cm2 B 32cm C 4cm D
Câu 8: Nhóm từ nào sau đây là nhóm gồm các từ ghép :
A. Mập mạp, chập chững, mạnh mẽ.
B. Tươi tốt, đánh đập, trong trắng.
C. Trắng trẻo, lạnh lùng, mong ngóng.
D. Nhanh nhẹn, ốm yếu, phẳng phiêu
Câu 9 : Cặp quan hệ từ có trong hai câu thơ sau :
Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm
biểu thị quan hệ :
A. nguyên nhân – kết quả B. điều kiện – kết quả
C. giả thiết – kết quả D. tăng tiến
Câu 10: Trong câu: “ Con ngựa đá, con ngựa đá” từ nào là đồng âm?
a. con – con b. đá – đá c. ngựa – ngựa
II/ Phần tự luận:
Câu 11 : Một người bán hang tấm, lần thứ nhất bán 1/5 tấm vải, lần thứ hai bán 4/7 chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn 12 m. Hỏi:
a) Tấm vải dài bao nhiêu mét?
b) Mỗi lần bán bao nhiêu mét vải?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12
A B

O
D C
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13: Bóng mây
Hôm nay trời nắng như nung
Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hóa đám mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.
( Thanh Hào)
Đọc bài thơ trên, em cảm nhận được những nét đẹp gì về tình cảm của người con đối với mẹ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 14: Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm , giàu thêm ? :
Sau đó , hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 – 7 câu ) nói về ý kiến của em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường ( có sử dụng biện pháp nhân hóa và so sánh để ý kiến em sinh động , có sức thuyết phục ) :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 1

ĐÁP ÁN ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 5 CẤP TRƯỜNG
Năm học 2012-2013
Môn thi: Toán , Tiếng Việt, Khoa học , Lịch sử-Địa lý
I/ Phần trắc nghiệm: 50 điểm ( mỗi câu đúng được 5điểm)
Caâu 1: Nhöõng thay ñoåi trong xaõ hoäi Vieät Nam cuoái theá kyû XIX ñaàu theá kyû XX laø.
D/Taát caû caùc yù treân
Câu 2 : Trong các chất sau, chất nào là hỗn hợp?
D. dầu ăn và nước
Câu 3:
- Thời gian kháng chiến chống Pháp,chiến khu đóng ở: Hòn Tre.
- Thời gian kháng chiến chống Mĩ,chiến khu đóng ở: Đồng Bò.
Câu 4: ( 5 điểm ) Phần đất liền cảu nước ta tiếp giáp với những nước nào?
C.Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
Câu5: 75% của một số là 360. Vậy của số đó là:
A. 120
Câu 6: Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Hỏi số còn lại bằng bao nhiêu?
C. 33,1

Câu 7 : (5điểm ) Diện tích hình tam giác ACD = 52cm2 ; cạnh BC = 32 cm ; CD = 4 cm (như hình vẽ). Diện tích hình tam giác ABC là:
C. 416 cm2:

Câu 8: Nhóm từ nào sau đây là nhóm gồm các từ ghép :
B.Tươi tốt, đánh đập, trong trắng.
Câu 9 : Cặp quan hệ từ có trong hai câu thơ sau :
Nếu hoa có ở trời cao
Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm
biểu thị quan hệ :
C. giả thiết – kết quả
Câu 10: Trong câu: “ Con ngựa đá, con ngựa đá” từ nào là đồng âm?
b. đá – đá
II/ Phần tự luận: ( 50 điểm)
Câu 11: ( 15 điểm)
Phaân soá chæ soá vaûi coøn laïi sau khi baùn laàn thöù nhaát laø :
1 - 1/5 = 4/5 ( taám vaûi) ( 2 ñ )
Phaân soá chæ soá vaûi baùn laàn thöù hai laø : 4/5 x 4/7 = 16/35 ( taám vaûi ) ( 2ñ )
Phaân soá chæ soá vaûi baùn 2 laàn : 1/5 + 16/35 = 23/35 ( taám vaûi) ( 2ñ )
Phaân soá chæ 12 meùt vaûi laø : 1 - 23/35 = 12/35 ( taám vaûi) ( 2ñ )
Taám vaûi daøi laø : 12 : 12/35 = 35 ( m ) ( 2ñ )
Soá vaûi baùn laàn thöù nhaát laø : 35 x 1/5 = 7 ( m ) ( 2 ñ )
Soá vaûi baùn laân thöù hai laø : 35 x 16/35 = 16 (m ) ( 2 d )
Ñaùp soá : a) 35 m ( 0,5d)
b) baùn laàn 1 : 7 m ( 0,25ñ)
baùn laàn 2 : 16 m ( 0,25 ñ)
Câu 12 : 12 điểm
A B

O

D C

Độ dài mỗi đoạn thẳng OA, OB, OC, OD là: 12: 2 = 6 (cm) (3 điểm)
Diện tích hình vuông ABCD :6 x 6 : 2 x 4 = 72 (cm2) (3 điểm)
Diện tích hình tròn: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2) (3 điểm)
Diện tích phần gạch chéo : 113,04 – 72 = 41,04 (cm2) (2 điểm)
Đáp số : 41,04 cm2 (1 điểm)

Câu 13: ( 10 điểm) Nêu rõ được những nét đẹp về tình cảm của người con đối với mẹ qua bài thơ Bóng mây:
- Thương mẹ phải làm việc vất vả: phơi lưng đi cấy cả ngày dưới trời nắng nóng ( nắng như nung).( 4 điểm)
-Ước mong được góp phần làm cho mẹ đỡ vất vả trong công việc: hóa thành đám mây để che cho mẹ suốt ngày bóng râm, giúp mẹ làm việc trên đồng mát mẻ, khỏi bị nắng nóng. Đó là tình thương vừa sâu sắc vừa rất cụ thể và rất thiết thực của người con đối với mẹ. ( 6 điểm)


Câu 14: (12 điểm)
-Học sinh nói được về những việc làm của con người giúp cho thiên nhiên thêm giàu đẹp ( 2 điểm)
- Viết được đoạn văn ngắn nói về ý thức bảo vệ môi trường có sử dụng các biện pháp nhân hóa, so sánh ( 10 điểm)
- Nêu được những bức xúc của bản thân về những việc làm gây ô nhiễm , hủy hoại môi trường . . . của một số người mà em HS đã thấy
- Nêu được những việc cần làm , trong đó có trách nhiệm của bản thân

 
  
 TIN LIÊN QUAN
  
 Liên kết web

<p>&lt;table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.moet.gov.vn"&gt;&lt;img width="122" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/boGD.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.khanhhoa.edu.vn"&gt;&lt;img width="108" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/soGD.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.ict-khanhhoa.vn"&gt;&lt;img width="112" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/soTTTT.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;a href="http://vnptkhanhhoa.vn/"&gt;&lt;img width="122" vspace="0" hspace="0" height="90" border="0" src="/Portals/0/lienket/vnpt.gif" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</p> 

  
 Hình ảnh
  
 Bài viết của học sinh
  
Trường tiểu học Vĩnh Hải 1
Địa chỉ: 01 Sao Biển - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3831500 - Email: c1vhai1.nt@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ms. Bùi Thị Minh Tâm